Начало > Цени на водоснабдителни услуги

Цени на водоснабдителни услуги:
На основание чл.26, ал.2 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, „В и К-Бебреш” ЕООД – гр.Ботевград публикува нови цени на ВиК услуги, утвърдени от КЕВР с Решение №Ц-18/29.05.2015г., както следва:
Услуга 1 куб.м. Цена без ДДС/лв Цена с ДДС/лв
1.Доставяне на питейна вода    
1.1 битови 0.87 1.04
1.2 обществени 0.87 1.04
2.Доставяне на непитейна вода    
2.1 битови 0.45 0.54
2.2 обществени 0.45 0.54
3.Отвеждане на отпадъчни води:    
3.1 битови 0.12 0.14
3.2 обществени 0.12 0.14
Съгласно Решение №Ц-31/29.07.2016г. на КЕВР:    
4. Пречистване на отпадъчни води:    
4.1 битови и приравнените към тях обществени, търговски и други стопански потребители 0.30 0.36
4.2 промишлени и други стопански потребители- степен на замърсеност 1 0.39 0.47