Начало > За компанията
“В и К-Бебреш” ЕООД - гр.Ботевград е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост, създадено с решение №4/17.07.2000г. и регистрирано в Софийски окръжен съд по ф.д. № 134/1989г. Дружеството се ръководи от Цветозар Петров Гаврилов – управител, със седалище на управление: Гр.Ботевград 2140; Ул. “Цар Иван Шишман” №2 7; Най-високото ниво за вземане на решения е Общински съвет – гр.Ботевград. “В и К-Бебреш” ЕООД е с предмет на дейност водоснабдяване, организиране, провеждане и контрол по експлоатация и изграждане на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения и пречистване на отпадъчни води, В и К услуги на населението. Извършва се и проектиране, строителство , строително - монтажни услуги.